OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PRIEMTO.SK

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   
  • Nákup v internetovom obchode PRIEMTO môžu uskutočňovať fyzické , za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
  • Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
  • Predávajúci: spoločnosť TABAČIK - PRIEMTO s.r.o., so sídlom Národná 15, 010 01 Žilina, IČO – 36827011, IČ DPH – SK2022447559. Spoločnosť je zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č.19428/L
  • Kupujúci: Fyzická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 
   • V zmysle zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z., v platnom znení, sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
  • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Priemto.
  •  Pokiaľ uzatvorenie kúpnej zmluvy na našom e-shope zrealizuje fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, vzťahujú sa na tieto kúpne zmluvy uvedené OP len čiastočne a bez možnosti uplatnenia bodu 6. „VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“. 
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   
  • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Priemto.
  • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese obchod@priemto.sk , telefonicky na čísle 041-5620 344 ).
  • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 2 pracovných dní bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.
  • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
  • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov uvedených v jeho objednávke.
    
  • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo alebo email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
     
  • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
     
  • Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.
    
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
   
  • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

   Pred prevzatím tovaru:
   • bankovým prevodom
   • poštovou poukážkou

   Pri prevzatí tovaru:

   • kuriérom na dobierku
   • osobne
     
  • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
  • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Priemto.
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.
    
 4. DODACIE PODMIENKY
   
  • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne).
  • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
  • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.
  • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
    
  • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • 5.00 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku
   • 4.50 EUR pri zaslaní kuriérnou službou bez dobierky (platba vopred)

    Pri objednávke nad 200 EUR s DPH dopravné náklady zdarma.

     
   • Upozornenie:
   • Preprava strojov ROJEK a KDR je určovaná individuálne telefonicky.
             
      
 5. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
   
  • Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 až § 10 zákona č. 102/2014 Z.z.v platnom znení. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@priemto.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Prosíme zákazníkov aby rešpektovali, že odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
  • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  • Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť  a najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť  spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ  nepreukáže zaslanie tovaru späť  predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
  • Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu /ak bol súčasťou výrobku/. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu, a aby sa vyhlo prípadnným škodám počas prepravy, ktoré nie sú zodpovednosťou predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.
  • Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci má možnosť po doručení tovaru odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak ide využiť právo na odstúpenie od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru kupujúci manipuluje s tovarom a skontroluje ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho vyžadujeme, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou, a teda zakúpený tovar má povinnosť vrátiť s pôvodnými obalmi, dokumentami, či inými ochrannými a identifikačnými prostriedkami.
   Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.
    
  • Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z v platnom znení, a to konkrétne v týchto:
  • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
   a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
   b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
   c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
   e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
   f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
   g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
   h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
   i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
   j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
   k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
   l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  • Formulár na odstúpenie od zmluvy (na stiahnutie)
    
 6. REKLAMÁCIE A SERVIS
   
  • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.
  • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho a len v rámci jeho záručnej doby
  • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu písomnosť - napr. žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady a navrhne si jedno právo na vybavenie. K reklamácii je žiadúce doložiť preukázanie kúpno-predajného vzťahu /napr.doklad o kúpe výrobku, príp. faktúra spolu s dokladom o jej úhrade/ a aj záručný list, pokiaľ bol k výrobku vydaný.
  • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale. Reklamovaný tovar zaslaný na našu adresu na dobierku nepreberáme!
  • Pri uplatnení reklamácie na nižšie uvedené vady, nebude môcť byť reklamácia uznaná ako oprávnená, keď sa bude jednať o vady spôsobené nasledovným užívaním:
   • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
   • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
   mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
   • zanedbaním starostlivosti a údržby o výrobok;
   • poškodením výrobku nadmerným zaťažovaním,
   • používaním výrobku v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
   zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
   záručných podmienok.
   Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie (§ 622 a § 623 Občianskeho zákonníka):
   • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
   • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
   • predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
   • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
   • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
   Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
   Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania jedným zo spôsobov:
   • odovzdaním opraveného výrobku,
   • výmenou výrobku,
   • vrátením kúpnej ceny výrobku,
   • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
   • písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo
   • jej odôvodneným zamietnutím.
   O výsledku reklamačného konania bude kupujúci informovaný v zákonnej lehote.
    
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   

 

 

najobľúbenejšie:

 

Prihlásenie